Откриване на процедура за избор на транспортна фирма за превоз на хранителни продукти по оперативна програма

Областен съвет на БЧК Пловдив открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: „Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр. Пловдив до временните пунктове за раздаване в осемнадесетте общини на територията на област Пловдив, по оперативна програма “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти ”План 2020 г.“

Всеки кандидат за изпълнение на поръчката трябва да представи своята оферта за всички или за обособени позиции по т. 1 от Заданието (вж. приложен файл „Задание“), съпроводена с документи за регистрация на фирмата и актуално състояние до 12.00 часа на 23.07.2021 г. Офертите изпращайте на  електронен адрес: [email protected] или  в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов“ № 48.

Телефон за контакт: 032 62 71 63

ЗАДАНИЕ

Български Червен Кръст - Пловдив