Покана и задание за предоставяне на оферта за продажба на склад

ПОКАНА

за предоставяне на оферта за продажба на склад

 

Уважаеми г-н/г-жо  Управител,

            Във връзка с решение на Национален съвет на БЧК за закупуване на склад за нуждите на областната организация на БЧК – Пловдив, отправям към Вас покана за предоставяне на оферта за продажба на склад  при следните условия:

           1.Фирмата следва да предложи оферта за продажба на склад, който отговаря на изискванията в заданието към настоящата покана.

  1. Цена без ДДС и цена с включено ДДС.
  2. Начин на плащане.
  3. 4. Срок на валидност на офертата.

 

Краен срок за представяне на оферти:  до края на работния ден в 17.00 часа на  07.11.2019 година, в сградата на Многофункционалния социален център на Областен съвет на Български Червен кръст в гр. Пловдив – ул. „Стойчо Мушанов” № 48 , в деловодството.

За справки и допълнителна информация: тел/факс: 032/62 71 63 и/или на електронен адрес: [email protected]

 

ЗАДАНИЕ

Относно: Закупуване на склад за нуждите на Областната организация на БЧК Пловдив

Областната организация на БЧК Пловдив организира и провежда дейности, свързани с хуманитарно подпомагане на населението, подпомагане на населението при природни бедствия, при кризисни ситуации следствие на катастрофи, производствени аварии, подпомагане на мигранти и други. Изпълнява програми, в т.ч. и правителствени за подпомагане на уязвими групи от населението. Изпълняваните дейности са целогодишни и изискват склад, отговарящо на санитарните изисквания за съхраняване на хранителни продукти.

  1. Предмет на поръчката: Закупуване на склад за съхраняване на хранителни продукти

 

2.Описание на изискванията:

– полезна площ : от 500 кв. м. до 1000 кв. м.

– височина на склада – не по- малко от 4 м.

– прилежаща земя –  желателно е

– инфраструктура – налична, действаща

– вид строителство – монолитно строителство

 

– Срок за изпълнение на сделката-  до 31.12.2019 г.

 

3.Предлагана цена в лева без ДДС и с включен ДДС, ако участникът е регистриран по ЗДДС.

4.Условие на плащане: по банков път, съгласно условията на предварителен договор

5.Срок на валидност на офертата: – не по-малко от 50 /петдесет/ календарни дни от срока за подаване.

6.Офертите ще бъдат оценявани по следните показатели и техните относителни тегла:

а/ Степен на съответствие с предмета на поръчката – 60%

б/ Предложена цена – 30 %

в/ Срок за изпълнение  – 10%

Необходими документи придружаващи офертата на всеки кандидат:

  1. Документ за собственост и скица на имота.
  2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако кандидатът е юридическо лице;
  3. БУЛСТАТ;

Краен срок за представяне на оферти: до 17.00 часа на 07.11.2019 г. на електронен адрес: [email protected] или в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов ” № 48. Върху плика кандидатът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и е-mail. Същата информация се посочва в придружителното писмо, когато документите се изпращат на електронната поща. Телефон за контакт: 032/ 62 71 63.

ДИРЕКТОР:

Таня Георгиева

 

 

 

Български Червен Кръст - Пловдив